Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Świerzawie
Adres:    ul. Kościuszki 2
            59 – 540 Świerzawa
            tel. 75 7135 726
e-mail: wtz@swierzawa.pl
 
Kadra Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie
Kierownik: Lucyna Krzyżowska
Instruktorzy:
 
                      Teresa Kuś – Wolińska – pracownia gospodarstwa domowego tzw. „szkoła życia”
                      Agnieszka Kobylarz – pracownia krawiecka
                      Karolina Braczyk – pracownia artystyczna
            Paweł Sinoff – pracownia ceramiczna
                      Marcin Ignaczewski – pracownia majsterkowiczów
 
Księgowa: Krystyna Ludynia
Kierowca: Grzegorz Kałuziński
Psycholog:  Paulina Gołda-Wozowczyk
Przerwa wakacyjna – miesiąc lipiec
 
Warsztat Terapii Zajęciowej został utworzony 17 grudnia 2003 r. na podstawie Umowy Nr 1/WTZ/2003 z dnia 30 września 2003 r. o finansowaniu kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawartej pomiędzy Powiatem Złotoryjskim a Miastem i Gminą Świerzawa.
Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, 7 godzin dziennie. Warsztat prowadzi terapię zajęciową w formach: indywidualnej i grupowej w pięciu utworzonych w tym celu pracowniach: komputerowej, krawieckiej, ceramicznej, artystycznej i gospodarstwa domowego tzw. „szkole życia”. Terapią zajęciową Warsztat Terapii Zajęciowej w Świerzawie obejmuje 25 uczestników po 5 w każdej pracowni.
Uczestnikiem Warsztatu jest pełnoletnia osoba niepełnosprawna, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej  wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w oparciu o indywidualny program rehabilitacji, który określa:
 
1.          formy rehabilitacji
2.          zakres rehabilitacji
3.          metody i zakres nauki umiejętności
4.          planowane efekty
5.          osoby odpowiedzialne za realizację programu
6.          formy współpracy z rodziną lub opiekunami.
 
Misją Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie jest szeroko pojęty rozwój dorosłych osób niepełnosprawnych. Działalność Warsztatu pozwala osobom niepełnosprawnym wyjść z domu i uczestniczyć w zorganizowanych formach zajęć, nawiązać znajomości, przyjaźnie, rozwijać zainteresowania.
Poprzez rehabilitację społeczną i zawodową oraz działania rehabilitacyjne i rewalidacyjne rozwijana jest sprawność wykonywania podstawowych czynności życia społecznego, wzmocniona zaradność osobista oraz niezależność i samodzielność życia w środowisku społecznym.
W terapii duży nacisk położony jest na ogólne usprawnienie (utrwalanie i doskonalenie posiadanych umiejętności, nauka nowych, ważnych i przydatnych zdolności).  Praca terapeutyczno – wychowawcza dostosowana jest do indywidualnych możliwości i predyspozycji psychofizycznych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie. W skutek terapii poprawiany zostaje poziom adaptacji do życia w środowisku społecznym, a zatem poprawia się komunikacja, umiejętność dokonywania wyborów, kondycja psychiczna. Istotnym elementem terapii jest także rozwijanie umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy, tak w Zakładach Pracy Chronionej, Zakładach Aktywności Zawodowej, jak i na otwartym rynku pracy.
Realizacja celów Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie odbywa się poprzez następujące działania:
1) usprawniające manualnie – mające na celu poprawę koordynacje ruchów i sprawności rąk, naukę precyzyjnego chwytania,
2) uspołeczniające, które pomagają w rozwijaniu samodzielności, uczą wzajemnej pomocy w różnych sytuacjach, kształtują motywację do współdziałania, pomagają zdobyć obycie towarzyskie oraz maja na celu wyrobienie właściwego stosunku do własności społecznej,
3) kształtująco – wychowujące, czyli uczące odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych, kulturalnego spożywania posiłków, mycia rąk i ochrony odzieży przed zabrudzeniem oraz przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i ostrych narzędzi,
4) uczące zaradności osobistej, a w tym naukę dbania o higienę osobistą i otoczenia, naukę przygotowywania posiłków i nakrywania do stołu oraz naukę korzystania ze sprzętu gospodarstwa domowego,
5) trening ekonomiczny, czyli działania mające na celu opanowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi, znajomości nominałów i racjonalnego wydawania „kieszonkowego”.
Zamierzone efekty prowadzonej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świerzawie terapii to:
· opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,
· poprawa ich zaradności osobistej oraz wyczucie i utrwalenie zachowań zgodnych 
z obowiązującymi normami społecznymi, wzrost poczucia własnej wartości
· rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów 
i podejmowania decyzji,
·  rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych do pracy.