RAJD WIELISŁAWKA 2014

  REGULAMIN

XLVI Rajdu Turystycznego

  WIELISŁAWKA 2014


 

1.          ORGANIZATOR

Gimnazjum w Świerzawie

Gmina Świerzawa

 

2.          TERMIN

Rajd odbędzie się w dniu 21 czerwca 2014 r. (sobota).

Zbiórka uczestników o godz. 9:00 przy Gimnazjum w Świerzawie.

Zakończenie rajdu odbędzie się 21 czerwca w Sędziszowej pod Organami Wielisławskimi w godz. 14.00-15.00.

 

3.          CELE RAJDU

a)          propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej oraz dorosłych,

b)          popularyzacja tras turystycznych Pogórza i Gór Kaczawskich,

c)          poznawanie i stosowanie zasad ochrony środowiska,

d)          promocja zdrowego stylu życia,

e)          wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,

f)              zdobywanie odznak turystycznych,

g)          pogłębianie wiadomości z zakresu terenoznastwa,

h)          edukacja regionalna – rozwijanie wiedzy o własnym regionie, jego walorach i cechach wyróżniających,

i)              kształtowanie umiejętności pracy w grupie, współdziałania, odpowiedzialności.

j)              Integracja uczestników z Polski i z Czech

k)          Przełamywanie barier mentalnych i kulturowych wśród wszystkich uczestników rajdu

 

4.          UCZESTNICY

4.1 dzieci i młodzież:

- drużyny 15 osobowe, w tym drużyny ze szkół z Malej Skály (Czechy)

Opiekunem drużyny jest nauczyciel. W przypadku drużyn liczących powyżej 15 osób opiekunów musi być dwóch. Drugim opiekunem może być inna niż nauczyciel dorosła osoba, zaakceptowana przez dyrektora szkoły zgłaszającej.

4.2 dorośli

- drużyny 15 osobowe, w tym drużyny z Czech z wyznaczonym przedstawicielem / opiekunem drużyny

Zgłoszenia drużyn dorosłych przyjmowane są do dn. 18 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Świerzawie w pok. nr 6, tel. 75 71 35 360 wew. 28        promocja@swierzawa.pl
 

5.          OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

a)            przestrzeganie regulaminu rajdu, karty turysty i zasad zdrowego rozsądku,

b)          przejście wyznaczonej trasy i udział w konkursach,

c)          wypełnianie poleceń kierownictwa rajdu,

d)          godne reprezentowanie szkoły.

e)          posiadanie legitymacji szkolnej (dot. uczestników niepełnoletnich)

f)  respektowanie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania  alkoholu i zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych używek.

g)          posiadanie niezbędnego turystycznego wyposażenia.

 

Za nieprzestrzeganie obowiązków grozi wykluczenie z uczestnictwa w rajdzie na koszt rodziców – oraz powiadomienie szkoły o nagannym zachowaniu ucznia.

 

6.          OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW

a)          sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami,

b)  sprawdzanie stanu liczbowego uczestników rajdu przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie pieszej wędrówki, przejazdu i po przybyciu do punktu docelowego,

c)          współpraca z kierownikiem trasy w zakresie realizacji programu,

d)          nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i regulaminu przez uczestników rajdu,

e)    znajomość przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz zasad korzystania z dróg publicznych i szlaków turystycznych,

f)              posiadanie podręcznej apteczki,

g)    udzielenie pierwszej pomocy w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby uczestnika rajdu, w razie konieczności poinformowania właściwe służby medyczne. O zdarzeniu należy poinformować rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz dyrektora szkoły.

 

7.          ORGANIZATOR RAJDU ZAPEWNIA:

a)          opiekę kierownika trasy

b)          posiłek na mecie,

c)          znaczek rajdowy dla każdego uczestnika

d)          nagrody indywidualne i drużynowe dla najlepszych uczestników na trasach

 

8.          WSPÓŁZAWODNICTWO

Uczestnicy rajdu rywalizują o zdobycie jak największej ilości punktów poprzez:

a)          Wyposażenie indywidualne: okrycie przeciwdeszczowe, nakrycie głowy, legitymacja szkolna

b)          Wyposażenie drużynowe: kompas, apteczka, latarka

c)          Udział w konkursach na temat:

-            posługiwanie się mapą i kompasem,

-            podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

-            ogólna wiedza krajoznawcza o trasie i najbliższym regionie (głównie Pogórze Kaczawskie),

d)          Postawa i zachowanie na trasie.

 

9.          ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie drużyn następuje poprzez złożenie w sekretariacie Gimnazjum w Świerzawie poprawnie wypełnionego formularza wg. wzoru znajdującego się w załączniku. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny wykaz uczestników i opiekunów, być opatrzone pieczątką szkoły oraz, w przypadku drużyn dziecięcych i młodzieżowych, zawierać podpisy dyrektora szkoły, opiekunów oraz wychowawców.

Pisemna zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział niepełnoletniego podopiecznego w rajdzie winna być dostarczona do opiekuna danej drużyny najpóźniej do dn. 13.06.2014.

 

10.  INFORMACJE DODATKOWE

a)          Rajd jest imprezą programową szkół gminy Świerzawa, uczestnicy są więc objęci ubezpieczeniem szkolnym. Każda z drużyn może się jednak ubezpieczyć dodatkowo we własnym zakresie,

b)          Za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników bezpośrednia odpowiedzialność ponoszą opiekunowie drużyn,

c)          Rajd odbędzie się bez względu na stan pogody. Opiekun grupy w uzgodnieniu z kierownikiem trasy   może podjąć decyzję o zmianie trasy rajdu ze względu na nadzwyczajne okoliczności lub o przerwaniu pieszej wędrówki w przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia, (np. burzy) na trasie rajdu,

d)          Na każdej trasie zwierzchnią opiekę nad wszystkimi uczestnikami sprawuje kierownik trasy, który jednocześnie organizuje wszystkie konkursy – dlatego wszyscy opiekunowie powinni być z nim w stałym kontakcie,

e)          Komandorem Rajdu jest przewodnik sudecki Piotr Norko.

f)              Koordynatorem Rajdu ze strony Gimnazjum jest dyrektor Romana Kaszybowska tel. 75 71 35 379

g)          Koordynatorem Rajdu z ramienia Gminy Świerzawa jest Agnieszka Kunc – Mosoń tel. 697  778 534

 

11.  TRASY RAJDU:

Trasa nr 1 - (łatwa – ok. 5 km): Sokołowiec-skrzyżowanie - dolny Sokołowiec - (żółty szl.) - Rakarz - Wielisławka.

 

Trasa nr 2 - (łatwa – ok. 8 km): Rzeszówek-dawny dwór - Pasternik - Międzydroże - (żółty szl.) - Gozdno - Wielisławka - (szczyt)

 

Trasa nr 3 - (dość łatwa – ok. 9 km): Lubiechowa-dom kultury - (Rowerowy Szlak Sokołowski) -(żółty szl.) - ścieżka Wygasłych Wulkanów przez szczyt Wielisławki.

 

Trasa nr 4 - (dość łatwa –ok. 10,5 km): Nowy Kościół - (czerwony szl. rowerowy) - dolny Sokołowiec - (żółty szl.) - ścieżka WW - przez szczyt - meta.

 

Trasa nr 5 - (dość trudna – ok. 12,5 km): Bełczyna - (zielony szl.) - Ostrzyca - (żółty szl.) - Proboszczów - dolny Sokołowiec - Wielisławka

 

Trasa nr 6 - (trudna – ok. 15 km): Dobków-kościół - (czarny szl. rowerowy) - Mochów - Rzeszówek - d. dwór - Pasternik - Gozdno - (żółty szl.) - Wielisławka

 

Trasa nr 7 - (bardzo trudna – ok. 15 km): Rząśnik - Orzechowice - (szl.żółty - niebieski) - Okole-szczyt - Lubiechowa - Sędziszowa-pomnik - Wielisławka

 

Trasa nr 8 - (TYLKO DLA DRUŻYN PEŁNOLETNICH – ok. 15,5 km): Podgórki-kościół - Krzyżowa - (niebieski szl.) - Chrośnickie Rozdroże - Przełęcz p.Świerkami - leśna droga - Polny Młyn - Lubiechowa - Sędziszowa - Wielisławka

 

UWAGA: Im wyższy numer, tym trasa trudniejsza. Trasy 5, 6, 7, 8 wymagają dobrej kondycji
i sportowego / turystycznego obuwia!

 

 

12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a)          Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu,

b)        Kolejność zgłoszeń może zdecydować o przydzieleniu wybranej trasy. Niezbędne też jest wskazanie tras rezerwowych na zgłoszeniu.

 

13.  PODSTAWA PRAWNA

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516)

2. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U z 2001 r., Nr 81, poz.889 ze zmianami).

 

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005  r.,  Nr 108, poz. 908 ze zmianami).

 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne ( Dz. U.  z 1997 r., Nr 57, poz.358).

 

5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2002 r., Nr 6, poz. 69 z ze zmianami.)