Stowarzyszenie SONOVE

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Historycznego i Przyrodniczego Gór i Pogórza Kaczawskiego SONOVE

adres korespondencyjny: Plac Wolności 47 b, 59-540 Świerzawa

kontakt: 697 778 534, 607 431 332

adres e-mail: stowarzyszenie-sonove@wp.pl


 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Agnieszka Kunc - Prezes Zarządu
ks. Tomasz Stawiak - Wiceprezes Zarządu
Magdalena Grek - Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Bogusław Szyja
Julita Kowalska
Agnieszka Okonowska

 

Główną działalnością stowarzyszenia jest opieka nad kościołem św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świerzawie na mocy trójstronnego porozumienia z dn. 11.03.2009 r. pomiędzy Stowarzyszeniem SONOVE, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Świerzawa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Historycznego i Przyrodniczego Gór i Pogórza Kaczawskiego SONOVE zrzesza osoby, które kochają Góry i Pogórze Kaczawskie i chcą aktywnie działać na rzecz ochrony jego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego. Wśród założycieli stowarzyszenia byli m. in. Piotr Norko - przewodnik sudecki, ks. Tomasz Stawiak - Kościół Pokoju w Jaworze, Agnieszka Okonowska - Wieża Książęca w Siedlęcinie, B. i J. Moniatowiczowie - twórcy kilkuset materiałów promocyjnych (Jelenia Góra), Józef Sudoł - Wicestarosta Złotoryjski, Zbigniew Mosoń - zastępca burmistrza M i G Świerzawa.

Jeśli jesteś miłośnikiem naszej kaczawskiej krainy i chcesz działać na jej rzecz ZAPRASZAMY W SZEREGI STOWARZYSZENIA!

e-mail: stowarzyszenie-sonove@wp.pl

WSPÓLNIE możemy wiele!

  • Wśród działań zapisanych w statucie stowarzyszenia znalazły się:

1. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.
2. Wydawanie materiałów promocyjnych, publikacji i redagowanie stron internetowych.
3. Współpraca ze szkołami, wyższymi uczelniami, organizacjami proekologicznymi, jednostkami samorządowymi oraz stowarzyszeniami.
4. Współpraca z partnerami z innych krajów na rzecz poprawy środowiska naturalnego, oraz rozwoju turystycznego regionów partnerskich.
5. Współpraca ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i samorządami na rzecz integracji środowisk osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.
6. Organizowanie szkoleń, wystaw, konferencji, prelekcji, warsztatów, konkursów, wyjazdów terenowych.
7. Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych promujących dziedzictwo regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego,
8. Wspieranie badań naukowych z zakresu dziedzictwa historycznego oraz środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego.
9. Promocja działań na rzecz poprawy jakości środowiska i kondycji krajobrazu.
10. Wydawanie opinii w zakresie prowadzonej działalności statutowej.
11. Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej o historii regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego i środowisku przyrodniczym.
12. Integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.
13. Inicjowanie lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych przedsięwzięć ekologicznych i kulturowych.
14. Integrowanie środowisk naukowych, podmiotów gospodarczych, samorządowych, młodzieżowych wokół idei ekologicznych i kulturowych.
15. Promocja idei Unii Europejskiej.
16. Podejmowanie innych działań niezbędnych do osiągnięcia celów Stowarzyszenia.
17. Wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym.
18. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie czynnego wypoczynku, rekreacji, turystyki i sportu.