Fundacja Piłka CV

 

Adres korespondencyjny: Plac Wolności 51/2, 59-540 Świerzawa
kontakt: 661 465 530
adres e-mail: fundacja@pilkacv.pl
strona internetowa: www.fundacja.pilkacv.pl
Nr konta: 17 2030 0045 1110 0000 0219 1320

 

ZARZĄD FUNDACJI
Jakub Jagiełło – Prezes Zarządu
Wojeciech Śmiech – Wiceprezes Zarządu
Michał Serafin – Wiceprezes Zarządu

RADA FUNDACJI
Emilian Bera – Przewodniczący Rady
Marta Wiśniewska-Zawierucha – Wiceprzewodnicząca Rady
Paweł Chomiczewski – członek Rady

Fundacja PiłkaCV jest ogólnopolską organizacją pozarządową, której celem jest wspieranie piłkarskich talentów, młodych trenerów oraz pracowników klubów piłkarskich w zakresie podnoszenia kwalifikacji z zarządzania i księgowości.
Fundacja PiłkaCV jest beneficjentem projektu „Centrum wspierania inicjatyw pozarządowych ,,RAZEM” realizowany jest przez Fundację ,,Razem” z Wałbrzycha w ramach Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) działania polegające na wspieraniu i promocji oraz pomocy w rozwoju kariery sportowej dzieci, młodzieży a także dorosłych sportowców i trenerów
w szczególności piłki nożnej,
2) wspieranie finansowo-rzeczowe sportowców i kadry trenerskiej,
3) fundowanie stypendiów oraz udzielanie wsparcia finansowego dla inicjatyw sportowych o charakterze twórczym,
4) inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie kultury fizycznej
i sportu,
5) dofinansowywanie wyjazdów i udziału w obozach sportowych i w sparingach klubowych,
6) przekazywanie profesjonalnego sprzętu sportowego do treningu,
7) dofinansowywanie udziału w konferencjach, szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych z zakresu sportu dla instruktorów i trenerów oraz pracowników klubów sportowych,
8) organizowanie turniejów sportowych oraz obozów sportowych dla dzieci
i młodzieży oraz konkursów z nagrodami a także organizowanie konferencji
i szkoleń dla instruktorów i pracowników klubów sportowych,
9) uczestniczenie przedstawicieli Fundacji w konferencjach oraz szkoleniach sportowych,
10) organizowanie dobroczynnych zbiórek i aukcji charytatywnych,
11) podejmowanie działań w zakresie zarządzania karierą sportową,
12) popularyzacji zasad fair play w sporcie,
13) podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie i walkę z rasizmem
i dopingiem w sporcie,
14) nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi klubami sportowymi
w szczególności piłkarskimi,
15) promocję i organizację wolontariatu,
16) świadczenie usług doradczych dla osób zaangażowanych w krzewienie kultury fizycznej i sportu,
17) promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego sportowców,
18) organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, konkursów, targów, olimpiad sportowych, pokazów, aukcji, wystaw, festiwali, gali i bali charytatywnych, kampanii społecznych, spotkań, wyjazdów studyjnych i wycieczek oraz wymiany międzynarodowej, praktyk i staży krajowych i zagranicznych, letniego i zimowego wypoczynku dla sportowców, a także integracyjnych programów i projektów sportowych oraz warsztatów w tym fundowanie nagród,
19) prowadzenie działalności, informacyjno-promocyjnej, turystyczno - krajoznawczej, edukacyjno-szkoleniowej, reklamowej promującej sport i aktywny tryb życia.