Społeczne komitety

SPRAWOZDANIA ZE ZBIÓREK PUBLICZNYCH

 

Komitet Odbudowy Placu Zabaw przy Miejsko – Gminnym Przedszkolu Publicznym w Świerzawie

Komitet Odbudowy Placu Zabaw przy Miejsko – Gminnym Przedszkolu Publicznym w Świerzawie informuje, że na konto Rady Rodziców przy Miejsko – Gminnym Przedszkolu Publicznym w Świerzawie wpłynęło 6 312,62 zł. z  tego ze zbiórki 3562,62 zł,
Ze sprzedaży cegiełek 2750 zł Akcja zbierania środków trwała od 09.10.2012 do 30.11.2012r.


Kwota ta zostanie przeznaczona na odbudowę zniszczonego placu zabaw.


Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasz Komitet finansowo oraz rzeczowo. 

<Przewodnicząca Komitetu – Patrycja Ozga>

 

Społeczny Komitet Odbudowy Nawierzchni Placu Najświętszej Marii Panny w Świerzawie


-Społeczny Komitet przeprowadził zbiórkę publiczną na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa nr SO-5022.2.2011 z dn. 12 sierpnia 2011 r.


- zbiórka przeprowadzona była na terenie Placu Naświętszej Marii Panny w Świerzawie w dniu 15 sierpnia 2011 r. w formie emisji cegiełek w ilości 4.000 szt. o nominale 4 zł. Sprzedano 2013 cegiełek na kwotę 8.052 zł


- zebrane środki przekazano w całości parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Świerzawie reprezentowanej przez proboszcza parafii ks. Piotra Smolińskiego z przeznaczeniem na odbudowę nawierzchni Pl. NMP w Świerzawie


- koszty ogłoszeń, opracowania, druku nie zostały pokryte ze środków zbiórki. Wszystkie osoby zajmujące się organizacją zbiórki publicznej działały społecznie, nie pobierały wynagrodzenia ani diet


<Przewodnicząca Komitetu – Joanna Tietianiec
>

 

 


Społeczny Komitet pomocy choremu Łukaszowi Szymańskiemu z Dobkowa


- Społeczny Komitet przeprowadził zbiórkę publiczną w dniu 27.08.2011 r. na podstawie zezwolenia nr SO.5311.1.2011 wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa


- Miejsce przeprowadzenia zbiórki: Wiejski Dom Kultury w Dobkowie, podczas Kaczawskich Warsztatów Artystycznych


- W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej w formie emisji cegiełek w ilości sztuk 360 o nominale 2 zł, zebrano kwotę w wysokości: 720,00 zł


- koszt zorganizowania zbiórki: 80 zł (opłata skarbowa)


- zebrane środki w wysokości 720,00 zł przekazane zostały rodzicom chorego Łukasza, Wiolecie oraz Janowi Szymańskim


<Przewodnicząca Komitetu – Dorota Szwaja>