Smażalnia Ryb "Izba Rybacka"

 

 

Smażalnia Ryb "Izba Rybacka"

Podgórki 8B

tel. 531 515 989