Wejść : 34370271
Unikalnych : 29799872

Obecnie : 106
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

9lip2018
Maturzysto, zdobądź stypendium na I rok studiów!!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości  zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne.  W roku akademickim 2018/2019 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.  Wnioski można składać do 17 sierpnia, do godz. 16.00.

9lip2018
W Świerzawie powstanie Klub Seniora

Gmina Świerzawa jako jedyna gmina z województwa dolnośląskiego w dodatkowym naborze w ramach programu wieloletniego „Senior+”  otrzyma wsparcie finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu stworzenia KLUBU SENIORA.  Wartość projektu oszacowano na kwotę 190  000 zł, w tym 150  000 zł to dofinansowanie z ministerstwa natomiast 40  000 zł wkład własny Gminy. Projekt przewiduje przebudowę pomieszczeń w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie. Powstanie m.in. sala do terapii zajęciowej, pomieszczenie kuchenne, sala klubowa, łazienka, szatnia, pomieszczenie biurowe oraz zamontowana zostanie winda. Projekt przeznaczony jest w celu  poprawy sytuacji społecznej i wsparcia merytorycznego seniorów z terenu Miasta i Gminy Świerzawa, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami i nieaktywnych zawodowo  w wieku 60+.   O przebiegu prac będziemy informować Państwa na bieżąco.

6lip2018
Woda w Świerzawie przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że próbki wody do spożycia pobrane do badania w dniu 03. lipca 2018 r. w punktach zgodności wodociągu sieciowego w Świerzawie w zakresie parametrów mikrobiologicznych spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)

Woda z wodociągu sieciowego w  Świerzawie jest przydatna do spożycia.

4lip2018
Nabór do konkursu Bank Młodych Mistrzów Sportu

Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU (BMMS).

Program ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play. Chcemy zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej  oraz aktywnego stylu życia. Umożliwiamy popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności.  Projekty można składać  do 31.07.2018 r.  Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu  wynosi 10.000 zł    Prosimy o zapoznanie się z  regulaminem.
3lip2018
Organizacje pozarządowe – pamiętajcie o sprawozdaniach!

Stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powinny co roku sporządzić sprawozdania (finansowe i merytoryczne) oraz złożyć je do różnych urzędów. Pierwsze obowiązki związane ze sprawozdaniami pojawiają się w marcu, ale najwięcej terminów sprawozdawczych przypada na czerwiec i lipiec.

29cze2018
Woda w Świerzawie - ograniczenia

Uwaga! Zarząd Lokali Gminnych informuje, że od wczoraj została zwiększona dawka chloru w procesie uzdatniania wody. Podczas ostatniego badania wody przez Sanepid nie stwierdzono zawartości chloru w wodzie co wpłynęło na minimalne zanieczyszczenie wody. To z kolei wpłynęło na wprowadzenie pewnych ograniczeń w jej użytkowaniu. Od dnia 28.06.2018 r. podjęto działania celem likwidacji zanieczyszczenia. O pełnej przydatności wody mieszkańcy zostaną poinformowani natychmiast po kolejnym badaniu.

29cze2018
Kolejne Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa
      W czwartek 28   czerwca 2018  odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Świerzawie. Była to szczególna sesja. Wśród projektów uchwał znajdowała się m. in. uchwała dotycząca udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok ale również gratulowano osiągnięć z zakresu edukacji uczniom i nauczycielom świerzawskich szkół.

 
    Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie: Kornelia Zdziechowicz, Joanna Domańska, Marcin Leśniak wykazali się bardzo wysokim poziomem znajomości teoretycznych i praktycznych zagadnień dotyczących ekonomii i bankowości, logicznym myśleniem, kreatywnością i pracą w grupie otrzymując II miejsce w Finale Ogólnopolskiego Konkursu „POTYCZKI EKONOMICZNE 2018”, natomiast Michał Fidera zajął III miejsce w  finale regionalnym XIX edycji ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro. Uczniowie otrzymali z rąk Burmistrza listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne ufundowane prywatnie przez Burmistrza Józefa Kołcza oraz Zastępcę Burmistrza Zbigniewa Mosonia.

    Szczególne podziękowanie otrzymała Pani Mariola Markowska, nauczyciel wychowania w Miejsko-Gminny Przedszkolu w Świerzawie zdobywając największa liczbę głosów w konkursie organizowanym przez Gazetę Wrocławską pn. Nauczyciel wychowania przedszkolnego NA MEDAL 2018 w powiecie złotoryjskim. Kolejnym wyróżnionym nauczycielem był Pan Piotr Melnerowicz (niestety był nieobecny), który przygotowywał m.in. uczniów, którzy otrzymali II miejsce w „Potyczkach Ekonomicznych 2018”.

  Kolejnym istotnym tematem sesji było głosowanie nad udzieleniem Absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa Józefowi Kołczowi.    Głosowanie odbyło się bez dyskusji i większością głosów, 13 głosami „za” oraz 2 głosami „wstrzymującymi” Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku.  Zarówno sprawozdanie finansowe, jak i sprawozdanie z wykonania budżetu były opiniowane przez wszystkie komisje Rady Miejskiej w Świerzawie, w tym komisję rewizyjną. W każdym przypadku była to opinia jednogłośnie pozytywna.   Pozytywna była także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podczas sesji za przyjęciem sprawozdania finansowego Gminy Świerzawa za 2017 rok  oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerzawa głosowało 15 radnych.   

Burmistrz serdecznie podziękował wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu oraz jednostek podległych za pomoc przy realizacji budżetu Gminy Świerzawa w 2017 roku.