Wejść : 49761187
Unikalnych : 44452866

Obecnie : 111
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

27cze2019
Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa

Podczas X sesji Rady Miejskiej w Świerzawie z dnia 27.06.2019 r. jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.
Dodatkowo Burmistrz Miasta i Gminy w Świerzawie docenił i nagrodził statuetkami radnego Przemysława Szczuckiego za organizację Rajdu MTB: Wśród lasów podczas 43 Dni Świerzawy oraz radnego Jakuba Jagiełło za organizację charytatywnego meczu na rzecz chorej Kornelki Iskry.

27cze2019
Obwieszczenie  Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa

W związku z przystąpieniem do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa obejmującej obszar Kopalni Bazaltu „Krzeniów” informujemy, że do dnia 22 lipca 2019 roku można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świerzawie, Plac Wolności 60, 59-540 Świerzawa (e-mail: urzad@swierzawa.pl)

25cze2019
Skrócone godziny pracy Urzędu!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.06.2019 do dnia 26.06.2019 r. Urząd Miejski w Świerzawie będzie czynny do godziny 14:00.

25cze2019
Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Świerzawie
Dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Świerzawie odbędzie się
X sesja Rady Miejskiej w Świerzawie.
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Świerzawie.
4. Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miejskiej w Świerzawie.
6. Raport o stanie gminy.
1) opinie Komisji Rady Miejskiej w Świerzawie,
2) dyskusja,
3) głosowanie nad projektem uchwały Nr X/66/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa wotum zaufania.
7. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2018 rok oraz absolutorium.
1) sprawozdanie finansowe gminy Świerzawa za 2018 rok,
2) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Świerzawa,
3) opinia RIO we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa sprawozdania z wykonania budżetu na 2018 rok,
4) opinia Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Miasta i Gmina Świerzawa.
8. Dyskusja.
9. Opinia RIO we Wrocławiu do wniosku Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Świerzawa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.
12.  Analiza działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie.
13. Dyskusja.
14.  Informacja na temat przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Świerzawa.
15. Dyskusja.
16. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:
1) uchwała nr 69 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na Ławników Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Złotoryi,
2) uchwała nr 70  zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerzawa,
3) uchwała nr 71 w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i oświadczenia.
20. Zamknięcie sesji.     
     
                                                                                                                             
 
 
21cze2019
Rozstrzygnięcie konkursów na Dyrektorów Placówek Oświatowych

Za nami rozstrzygnięcie konkursów na Dyrektorów Placówek Oświatowych z terenu Gminy Świerzawa. Wyniki prezentujemy poniżej, a nowo wybranym Dyrektorom  gratulujemy i życzymy powodzenia!

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Kościele 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołowcu 
 

18cze2019
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Dnia 15.06.2019 r. odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Świerzawa, w których wzięło udział w grupie „A” 7 męskich drużyn pożarniczych, w grupie „C” 3 kobiece drużyny pożarnicze oraz 1 drużyna mieszana.

17cze2019
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019


➡Zakończenie roku klas ósmych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie odbędzie się 18 czerwca 2019 r. o godzinie 9:00 w budynku przy ul. Reymonta 22 w Świerzawie.
➡️Zakończenie roku klas trzecich gimnazjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie odbędzie się 18 czerwca 2019 r. o godzinie 11:00 w budynku przy ul. Reymonta 22 w Świerzawie.
➡️Zakończenie roku w Miejsko-Gminnym Przedszkolu Publicznym w Świerzawie odbędzie się 18 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00
➡️Zakończenie roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świerzawie odbędzie się 19 czerwca 2019 r. o godzinie 8:30.
➡️Zakończenie roku w Szkole Podstawowej w Sokołowcu odbędzie się 19 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00.
➡️Zakończenie roku w Szkole Podstawowej w Nowym Kościele odbędzie się 19 czerwca 2019 r. o godzinie 11:00.