Wejść : 57321114
Unikalnych : 51395091

Obecnie : 178
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

ZMIANIA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

3sty2020
ZMIANIA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2020 ROK

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z 2018.r, poz. 1454 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa zawiadamia, że:

Rada Miejska w Świerzawie uchwałą Nr XV/97/2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej  opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  określiła nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości:

·              19 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość

·              i zwolniła z części wyżej wymienionej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w  przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w  kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.

  Zatem nowe deklaracje powinny złożyć do urzędu miejskiego osoby:

·              które, wcześniej zadeklarowały 5 i więcej osób,

·              u których, nastąpiła zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość,

·              u których nastąpiła zmiana innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji,

·              które są właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym.

- W TERMINIE DO 31 STYCZNIA 2020 ROKU

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany w  terminie i sposobie płatności, tj. do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na numer indywidualnego konta bankowego.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

 

Liczba ocen:  2 Średnia ocena:  1.5 Oceń: 

Komentarze(0)