Wejść : 45520687
Unikalnych : 40512695

Obecnie : 157
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

XXXIX Sesja Rady Miasta i Gminy

22mar2018
XXXIX Sesja Rady Miasta i Gminy

 

 

Dnia 29 marca 2018 r. o godz. 12.30

w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie

 

odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta i Gminy Świerzawa.

 

 

 

 

Porządek obrad:

1.          Otwarcie obrad.

2.          Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa.

3.          Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.

4.          Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miasta i Gminy.

5.          Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.

6.          Dyskusja.

7.          Wykorzystanie środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r.

8.          Dyskusja.

9.          Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał:

1) nr 225 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Świerzawa na 2018 rok,

2) nr 226 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa oraz oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3) nr 227 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa,

4) nr 228 w sprawie zmian w budżecie,

5) nr 229 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

6) nr 230 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

7) nr 231 w sprawie emisji obligacji.

10.  Interpelacje i zapytania radnych.

11.  Odpowiedzi na interpelacje.

12.  Wolne wnioski.

13.  Sprawy różne.

14.  Zamknięcie sesji.

Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: 

Komentarze(0)