Wejść : 32578804
Unikalnych : 28078040

Obecnie : 70
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Podsumowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego

3lip2017
Podsumowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że dnia 20 czerwca br. w Paszowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które w głównej mierze poświęcone było sprawozdawczości za 2016 rok oraz podsumowaniu pierwszego roku realizacji nowej strategii dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016- 2023, realizowanej w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Ważnym punktem obrad były zaproponowane wcześniej zmiany „Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów”, które po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, bez wniesionych uwag zostały przyjęte jednogłośnie. Kryteria te zostały aktualnie przesłane do weryfikacji i akceptacji przez Zarząd Województwa. Podczas obrad przedstawiono również podjęte uchwałami Zarządu LGD zmiany do: Harmonogramu naboru wniosków do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD i Harmonogramu planu komunikacji na 2017r.


Podczas zebrania przedstawiono też sprawozdanie z ostatnich naborów (luty 2017r.). W sumie zostało złożonych 35 wniosków na łączna kwotę 4743714,71 zł, z czego najwięcej wpłynęło z gminy Świerzawa – 6 wniosków, z gminy Mściwojów 5 wniosków, a z Wojcieszowa, Paszowic, Pielgrzymki po 4 wnioski. Natomiast z gmin Krotoszyce, Wądroże Wielkie, Zagrodno i Gminy wiejskiej Złotoryja oraz miasta Złotoryja wpłynęło po 2 wnioski, a z terenu Bolkowa i Męcinki tylko po 1 wniosku. Niestety, nie było chętnych wśród mieszkańców gminy Legnickie Pole i Ruja. Limit dostępnych środków w czterech naborach w zakresach: podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru LGD wynosił w sumie 3  700 000 zł. Po przeprowadzonej procedurze oceny i wyboru operacji, Rada LGD wybrała do dofinansowania 26 najlepszych wniosków, które aktualnie są weryfikowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Weryfikacji podlegał również cały proces przeprowadzenia naboru wniosków – od momentu ogłoszenia, poprzez poszczególne etapy oceny przez LGD, aż do momentu ogłoszenia wyników, który po drobnych uzupełnieniach został pozytywnie oceniony przez UMWD. Po ogłoszeniu wyników do Biura wpłynęły 4 protesty od beneficjentów, którym nie udało się uzyskać dofinansowania. Protesty, po ponownej ocenie przez Radę i podtrzymaniu dotychczasowego stanowiska, zostały przekazane do Zarządu Województwa. Decyzje Rady w 3 przypadkach zostały podtrzymane, a w jednym Zarząd Województwa częściowo uznał zarzuty beneficjenta, co w ostateczności nie zmieniło jego sytuacji. Zakresy naborów dotyczyły następujących przedsięwzięć określonych w LSR, tj.:


2.1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw - 9 wniosków na kwotę 900 000 zł.
2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw - razem 13 na kwotę 2 810 795,71 zł.
3.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – 11 wniosków na kwotę 882 919 zł.


3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów - 2 wnioski na kwotę 150 000 zł.
Aktualnie Biuro LGD przygotowuje się do ogłoszenia już w sierpniu kolejnych naborów, które zostaną zakończone w pierwszej połowie września br., a dotyczyć będą budowy lub przebudowy infrastruktury publicznej oraz wzmacniania kapitału społecznego. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wystosowano już pismo w sprawie ustalenia terminu i kwot najbliższych naborów, które prezentują się następująco:


5/2017 - 1.3. Animacja lokalna - 50 000 zł
6/2017 - 1.4. Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym- 50 000 zł
7/2017 - 3.1. Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej - 2 800 000 zł
Planowany nabór do powyższych konkursów proponujemy przeprowadzić w terminie od 28 sierpnia - 11 września 2017 r., w związku z powyższym termin ogłoszenia naboru ustaliliśmy na 3-27 sierpnia 2017r.
Ponadto w kolejnym terminie, bezpośrednio po zakończeniu procedury wyboru operacji z powyższych naborów, planujemy przeprowadzić następne nabory w zakresie:
8/2017 - 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw - 300 000 zł
9/2017 - 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw - 2 427 730 zł
Planowany nabór do powyższych konkursów proponujemy przeprowadzić w terminie od 18 - 31 października 2017 r., w związku z powyższym termin ogłoszenia naboru ustaliliśmy na 4- 17 październik 2017r.


Osobom i instytucjom zainteresowanym aplikowaniem do tych konkursów przypominamy, że wnioski muszą być kompletne - zawierać wszelkie wymagane załączniki – m.in. aktualne projekty i pozwolenia na budowę, kosztorysy, dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością, oferty potwierdzające rozpoznanie rynku itp. W sierpniu pracownicy Biura LGD zorganizują szkolenia pod pierwsze nabory. Już dziś zapraszamy do Biura LGD w Mściwojowie w celu weryfikacji Państwa pomysłów w kontekście zgodności z celami i kryteriami wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego.

Załączniki: