Uchwały 2019

8sie2019

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

8sie2019

w sprawie wyboru Przedstawiciela Rady Miejskiej w Świerzawie do pracy w Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie Zastępcy Kierownika ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Świerzawie

8sie2019

w sprawie zmiany uchwały NR VII/53/2019 z dnia 28 marca 2019 r., w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerzawa, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

8sie2019

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

8sie2019

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerzawa

8sie2019

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

8sie2019

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok .

8sie2019

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2018 rok.

8sie2019

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa wotum zaufania.

11cze2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

11cze2019

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

30maj2019

w sprawie określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Świerzawa

30maj2019

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej ze środków Gminy Świerzawa na budowę studni wierconych

30maj2019

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

30maj2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.