RPO WD 2014-2020

4lip2017

 

Dnia 28 czerwca 2017r. Gmina Świerzawa podpisała umowę nr RPDS.04.03.03-02-0011/16-00 z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa obiektu ośrodka kultury zajmowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie” w kwocie nieprzekraczającej 557 125,45 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosi 675 994,62 zł. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.3 „Dziedzictwo kulturowe” Poddziałania nr 4.3.3 „Dziedzictwo kulturowe – ZIT AJ”

4lip2017

 

Dnia 28 czerwca 2017r. Gmina Świerzawa podpisała umowę nr RPDS.04.02.03-02-0002/16-00 z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków” w kwocie nieprzekraczającej 5 355 064,19 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosi 8 243 715,83 zł. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałania nr 4.2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ”

 

 

28lut2017

 

 

Dnia 27 lutego 2017r. Gmina Świerzawa podpisała umowę nr RPDS.06.01.03-02-0001/16-00 z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. „Budowa żłobka publicznego w Świerzawie” w kwocie nieprzekraczającej 1.164.792,44 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosi 1.372.187,99zł. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ – 6.1.3.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha).