Uchwały 2017

6wrz2017

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6wrz2017

  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa

6wrz2017

  w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

6wrz2017

  w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Złotoryjskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Złotoryjski Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Złotyryi

6wrz2017

  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

6lip2017

  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

6lip2017

  w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Świerzawa, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji.

6lip2017

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

6lip2017

w sprawie przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

6lip2017

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Świerzawa na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Rzeszówek, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 238/13 o pow. 0,3238 ha