Aktualności

13mar2019
Rozliczenie kwartalne wody

Zarząd Lokali Gminnych w Świerzawie z/s w Sędziszowej informuje, iż w związku z rozliczeniami kwartalnymi wody zbliża się termin podawania stanów wodomierzy.
Prosimy o informację o bieżących stanach wodomierzy do dnia 19.03.2019 r.

12mar2019

więcej informacji w załączeniu 

12mar2019

 

Kierownik Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR typ  15.225

 

 

 

11mar2019
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego w Świerzawie, zaopatrującego miejscowości: Świerzawa, Dobków i Stara Kraśnica stwierdzono, że w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Woda z wodociągu sieciowego w Świerzawie jest przydatna do picia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi w załączeniu.

11mar2019

8mar2019
Informacja o realizacji Programu wymiany pieców

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w ramach zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2018 roku zrealizowano zadanie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Świerzawa poprzez wymianę lokalnych źródeł ciepła – II etap”.


W ramach zadania dofinansowano zainstalowanie 10 ekologicznych źródeł grzewczych przy równoczesnej likwidacji 11 starych pieców węglowych w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy. W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci redukcji w skali rocznej następujących zanieczyszczeń z niskiej emisji: pył PM10 – 0,183 ton, pył PM2,5 – 0,162 ton, CO2- 132,730 ton, benzo(a)piren – 0,283 ton,  SO2- 0,664 ton, NOx- 0,039 ton.


Koszt całkowity zadania wyniósł –  brutto 150.155,76 zł w tym koszty kwalifikowane – 143.679,64 zł
Wysokość dotacji udzielonej z budżetu gminy przy wykorzystaniu pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosła – 43.103,89 zł.

 

www.wfosigw.wroclaw.pl