Aktualności

8lis2019
Wizyta w czeskim mieście Chrastava

W dniu 06 listopada 2019 roku delegacja Miasta i Gminy Świerzawa z Burmistrzem Pawłem Kisowskim na czele gościła z roboczą wizytą w czeskim mieście Chrastava. Podczas spotkania ustalone zostały podstawy i zasady przyszłej współpracy obu gmin. Uzgodniono zakres wspólnych przedsięwzięć, które obydwie strony zamierzają zrealizować przy wsparciu finansowym z unijnego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Burmistrz Paweł Kisowski przekazał na ręce Starosty Ing. Michaela Canova oraz Wicestarostki Zity Vaclavikovej podziękowania za serdeczne przyjęcie oraz wyrażoną wolę współpracy obu gmin w ramach Euroregionu Nysa.

8lis2019
Konsultacje społeczne

ZARZĄDZENIE NR 0050/102/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

Więcej informacji w załącznikach.

4lis2019
Nowe stawki czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że od dnia 1 stycznia 2020r. obowiązywać będą nowe stawki czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego zgodnie z  Zarządzeniem nr 0050/15/2019 z dnia 22 lutego 2019 r., tj.:

4lis2019
Realizacja Programu usuwania azbestu

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w okresie sierpień – wrzesień 2019 roku zrealizowane zostało zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świerzawa w 2019 roku”. W ramach zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest lub odbiorze i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych usunięto 25,309 ton wyrobów zawierających azbest z terenu 18 nieruchomości.
Wartość ogólna zadania: 13  905,05 złotych. Dotacja ze środków WFOŚ i GW – w kwocie 12  875,05 – (100% kosztów kwalifikowalnych zadania)


Dofinansowano ze środków NFOŚiGW oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej we Wrocławiu.                                                                                 
www.wfosigw.wroclaw.pl