Aktualności

18paź2019

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

18paź2019

w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerzawie

18paź2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Świerzawa

18paź2019

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Świerzawie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

18paź2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa

18paź2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Świerzawa

18paź2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Legnicy