Aktualności

11gru2019

w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Świerzawa

11gru2019

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Świerzawa

11gru2019

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

11gru2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Świerzawa

11gru2019

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

11gru2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

11gru2019

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów