Inwestycje

17lip2018
Dwa projekty Gminy Świerzawa wybrane do dofinansowania.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego opublikował dwie listy rankingowe projektów, które otrzymają dofinansowanie jako operacje typu: „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" oraz "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

16lip2018
Gmina inwestuje w stadion sportowy

Gmina Świerzawa rozpoczęła realizację projektu „Remont stadionu sportowego we wsi Stara Kraśnica”, dofinansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej.

6lut2018
Plany inwestycyjne DSDiK

Dobra współpraca władz samorządowych Gminy Świerzawa i Zarządu Województwa Dolnośląskiego daje efekty! Dolnośląska Służba Dróg i Kolei planuje w bieżącym roku i latach najbliższych zainwestować 7.654.682 zł. na terenie Gminy Świerzawa. Remontowane będą drogi, chodniki i mosty, m. in. w Starej Kraśnicy, Nowym Kościele, Świerzawie, Sędziszowej. Część inwestycji będzie realizowana przy wkładzie finansowym z budżetu gminy.  Poniżej zestawienie.

9mar2017
Gaz dla Gminy Świerzawa

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem Wojewody Pawła Hreniaka odbyła uroczystość podpisania listów intencyjnych między przedstawicielami 19 gmin zlokalizowanych na Dolnym Śląsku oraz w województwie lubuskim a przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Wśród zaproszonych samorządowców był Burmistrz Józef Kołcz.

1mar2017
Przyznano dofinansowanie dla przebudowy byłego MGOKSiR

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3418/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe - Poddziałania 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe - ZIT AJ (Nr naboru RPDS.04.03.03-IZ.00-02-115/16). Wśród czterech wybranych projektów znalazł się wniosek Gminy Świerzawa „Przebudowa obiektu ośrodka kultury zajmowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie”. Wartość projektu: 675.994,62 zł, dofinansowanie: 567.125,45 zł.